marathi actor and actress join “Ganesh utsav 2014″ kalavant dhol tasha pathak

marathi actor and actress join “Ganesh utsav 2014″ kalavant dhol tasha pathak
Tejaswini Pandit, Pratiksha Jadhav, Namrata Gaikwad, Prajakta Hanamghar, Saurabh Gokhale, Aastad Kale, Bipin Surve, Shrikar Pitre,Jyoti Malshe, Shashwati Pimplikar and more

Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Tejaswini Pandit join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


saurabh gokhale join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

saurabh gokhale join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


Aastad Kale join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Aastad Kale join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


Shashwati Pimplikar join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Shashwati Pimplikar join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


marathi actress join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

marathi actress join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


marathi actress Pratiksha Jadhav  join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

marathi actress Pratiksha Jadhav join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


Shrikar Pitre join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014

Shrikar Pitre join dhol tasha pathak - ganesh festival 2014


 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author