‘Pyaar Vali Love Story’ upcoming marathi movie cast, crew with photos

Pyaar Vali Love Story upcoming marathi film

Pyaar Vali Love Story upcoming marathi film

cast – Swapnil Joshi, Sai Tamhankar, Sameer Dharmadhikari, Urmila Kanetkar & Chinmay Mandlekar
Directed by – Sanjay Jadhav
Music – Samir Saptiskar
Singer- Ajit Parab and Sayali Pankaj
Lyrics- Sachin Pathak

Pyaar Vali Love Story swapnil joshi and sai tamhankar

Pyaar Vali Love Story swapnil joshi and sai tamhankar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author