Moruchi Mavshi Marathi Natak Cast Crew with Photos

Moruchi Mavshi natak barat jadhav

Moruchi Mavshi natak barat jadhav


Cast – Adwaitya Dadarkar, Ashutosh Gokhale, Gajanan Sangle, Mahesh Kokate, Nagesh Morvekar, Isha Vadnekar, Tejashree Sawant, Rekha Kamble, Malvika Marathe and Bharat Jadhav
Writer – Acharya Atre
Director – Mangesh Kadam
Music – Ashok Patki
Songs – Mangesh Kulkarni
Costume designer – Mahesh Sherla
Moruchi Mavshi natak barat jadhav and Vijay Chavan

Moruchi Mavshi natak barat jadhav and Vijay Chavan


Moruchi Mavashi natak barat jadhav and kavita lad

Moruchi Mavashi natak barat jadhav and kavita lad


Moruchi Mavashi natak barat jadhav

Moruchi Mavashi natak barat jadhav


Moruchi Mavashi natak barat jadhav

Moruchi Mavashi natak barat jadhav

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author