“Yere Yere Paisa” Upcoming Musical Play

“Yere Yere Paisa” Upcoming Musical Play

yere yere paisa musical play

yere yere paisa musical play


Artists – Abhijeet Khandkekar , Shekhar Phadake , Sayalee Marathe & Tejaswini Pandit
Singers – Swapnil Bandodkar, Janvee Prabhu Arora, Madhuri Karmarkar, Dr. Neha Rajpal, Jaydeep Bagwadkar, Vidya Kalagikar, Yogita Chitale, Mandar Apte, Swarali Marathe, ,Shrirang Bhave, Dhawall Chandwadkar, Amruta Kale, Yashoda Budhkar & Abhijeet Khandkekar, Nilesh Moharir & Ankur Kakatkar!!!
Music – Nilesh Moharir
Lyrics – Ashwini Shende
Costumes – Amruta Kakatkar
Dances – Sukhada Deshpande-Khandkekar & Team
Producer – Mohan Damle
Written by – Sanjay Mone
Concept & Directed by – Ankur Kakatkar
Abhijeet Khandkekar and Tejaswini Pandit at yere yere paisa musical play

Abhijeet Khandkekar and Tejaswini Pandit at yere yere paisa musical play


Abhijeet Khandkekar and Tejaswini Pandit at yere yere paisa musical play

Abhijeet Khandkekar and Tejaswini Pandit at yere yere paisa musical play

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author