“Ghalin Lotangan” marathi natak cast with photos

“Ghalin Lotangan” marathi natak cast with photos
Producer – Mrs.Trupti D.Hatiskar
Writer – Dyanesh Maharav
Director – Dasharath Hatiskar

Ghalin Lotangan marathi natak drama

Ghalin Lotangan marathi natak drama


Cast-
Prakash Nimkar as Lavande
Yash Kadam as Davande
Naresh Bidkar as Chavande
Kamalakant Surve as Dhekane
Vinaya Talekar as Landage Madam
Priyanka Mane as Menaka
Smita Pradip as Galbote Madam
Ram Budke as Politician Nidhade
Sunil Pralhad as Tochya
Tushar Khedekar as Devloke
Padmakar Athavale as Vruddha
Krushnakant Jadhav as Shahir
Ajit Lohar as Yuvraj Rikame
Manasi Pathare as Niti Dhorane
Tanvi Date … Balkalakar
16)Ani “Chilte Mharajanchya” pramukh bhumiket:Dasharath Hatiskar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author